noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "beau monde"

(noun) society, smart set, bon ton, high society

the fashionable elite