noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "bon ton"

(noun) society, smart set, beau monde, high society

the fashionable elite