noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "cooking stove"

(noun) stove, kitchen range, kitchen stove, range

a kitchen appliance used for cooking food

dinner was already on the stove