noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "gusto"

(noun) relish, zest, zestfulness

vigorous and enthusiastic enjoyment