noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "high society"

(noun) society, smart set, bon ton, beau monde

the fashionable elite