noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "mountain chain"

(noun) range, range of mountains, mountain range, chain, chain of mountains

a series of hills or mountains

the valley was between two ranges of hills; the plains lay just beyond the mountain range