noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "pennywhistle"

(noun) tin whistle, whistle

an inexpensive fipple flute