noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "retarding force"

(noun) drag

the phenomenon of resistance to motion through a fluid