noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "smart set"

(noun) society, bon ton, beau monde, high society

the fashionable elite