noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "tin whistle"

(noun) pennywhistle, whistle

an inexpensive fipple flute