noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "whizz along"

(verb) zoom along, zoom, whizz

move along very quickly