noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "whoremonger"

(noun) whoremaster

a pimp who procures whores


(noun) whoremaster, john, trick

a prostitute's customer