noun
adj
verb
adv

Textual thesaurus for "zestfulness"

(noun) relish, zest, gusto

vigorous and enthusiastic enjoyment